Algemene voorwaarden – Scootmobiel Friesland

Algemene voorwaarden

Klantenbeoordelingen 9.5/10

 

Algemene voorwaarden 20-22
Algemeen
- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten.
- Opdrachtnemer: ‘Scootmobiel Friesland’, die de overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met opdrachtnemer en worden uitsluitend door opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
- Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht.
- Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en leveranties van producten van Scootmobiel Friesland aan Opdrachtgever.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Scootmobiel Friesland, voor de uitvoering waarvan Scootmobiel Friesland derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Scootmobiel Friesland uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. De onderliggende opdracht/overeenkomst –tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Scootmobiel Friesland weer. Alle eerder tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Scootmobiel Friesland niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Scootmobiel Friesland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Scootmobiel Friesland vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.

Artikel 2 Aanbiedingen, aanvang en duur
1. Elke Overeenkomst komt in beginsel eerst tot stand en vangt aan op het moment dat door Scootmobiel Friesland een door de Opdrachtgever ondertekende offerte is ontvangen. Als de Overeenkomst niet is voorafgegaan met een door Scootmobiel Friesland ontvangen door Opdrachtgever ondertekende offerte, dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever en Scootmobiel Friesland beide de Overeenkomst hebben ondertekend. De Overeenkomst wordt geacht de gemaakte afspraken juist en volledig weer te geven. Indien geen sprake is van een Overeenkomst maar alleen een door de opdrachtgever ondertekende offerte, dan komt de Overeenkomst tot stand op basis van de offerte indien Scootmobiel Friesland deze schriftelijk, na ondertekening door de Opdrachtgever, heeft bevestigd.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Alle aanbiedingen van Scootmobiel Friesland zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend en niet bindend. Aan Opdrachtgever verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi, en dergelijke gelden onder voorbehoud van productiewijzigingen en zijn derhalve niet bindend. De Opdrachtgever bepaald allereerst of een, door Scootmobiel geadviseerd product aan zijn/haar eisen voldoet. Door Scootmobiel Friesland uitgebrachte offertes hebben de geldingsduur van ten hoogste 4 weken tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen van Scootmobiel Friesland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
4. Alle offertes en aanbiedingen van Scootmobiel Friesland zijn vrijblijvend als geen aanvaardingstermijn is gesteld, alsdan kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Scootmobiel Friesland kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen vervoers-, leverings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Scootmobiel Friesland daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Scootmobiel Friesland anders aangeeft.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Scootmobiel Friesland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Prijzen
Alle door Scootmobiel Friesland opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden af fabriek en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals vervoers-, leverings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen. Indien na de datum van aanbieding een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorziene omstandigheden, is Scootmobiel Friesland gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 4 Levering
1. Scootmobiel Friesland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan de Scootmobiel Friesland kenbaar heeft gemaakt.
3. Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Scootmobiel Friesland gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop producten aan Opdrachtgever ter beschikking staan. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Artikel 9 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing ingeval van niet-tijdige afname door de Opdrachtgever.
4. Door Scootmobiel Friesland geaccepteerde bestellingen zullen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd nadat de bestelling door de opdrachtgever is geplaatst danwel de overeenkomst tussen Scootmobiel Friesland en de Opdrachtgever is gesloten, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Scootmobiel Friesland het bedrag dat de Opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Wanneer de ontvangen producten niet overeenstemmen met de bestelde producten is Opdrachtgever verplicht dit na ontvangst van de producten schriftelijk (e-mail) te melden bij Scootmobiel Friesland. Opdrachtgever neemt de producten niet in gebruik zonder goedkeuren van Scootmobiel Friesland.
6. Wanneer het geleverde product gebreken vertoont, dient Opdrachtgever dit binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek, schriftelijk (e-mail) aan Scootmobiel Friesland te melden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Scootmobiel Friesland tot het moment van bezorging aan de Opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de Scootmobiel Friesland bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de producten tekent Opdrachtgever voor goede ontvangst, waarna het claimen van een schadevergoeding vanwege de levering wordt uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding
1. Ingeval van overmacht overeenkomstig artikel 7 van deze algemene voorwaarden is Scootmobiel Friesland gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomsten hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2. Indien de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoen aan enige verplichting, die voor hem/haar uit de Scootmobiel Friesland gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel, indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, is Scootmobiel Friesland gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de betreffende overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar verder toekomende rechten.
3. Zolang vervallen facturen door Opdrachtgever onbetaald blijven, is Scootmobiel Friesland bevoegd haar verplichtingen op te schorten. Gedurende de opschorting is Scootmobiel Friesland bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering , dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinden van de opgeschorte overeenkomst.
4. Voorts is Scootmobiel Friesland bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Scootmobiel Friesland kan worden gevergd.
5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Scootmobiel Friesland op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Scootmobiel Friesland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
6. Indien Scootmobiel Friesland tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Scootmobiel Friesland gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
8. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Scootmobiel Friesland gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering, onder curatelestelling of bewindvoering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Scootmobiel Friesland vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Scootmobiel Friesland op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien Opdrachtgever een door hem ondertekende offerte of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de Werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11. Ingeval de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbindt nadat de scootmobiel door de Opdrachtgever in gebruik is genomen, geldt het volgende. Als de scootmobiel ten gevolge van de uit de ontbinding voortvloeiende ongedaanmakingsverbintenissen wordt teruggeleverd aan Scootmobiel Friesland, zal op de eventueel door Scootmobiel Friesland aan de opdrachtgever verschuldigde koopsom in mindering worden gebracht een percentage van 25% van de koopsom. Dit is een vergoeding voor het gebruik wat vanaf de koop tot het moment van de ontbinding, heeft plaatsgevonden door opdrachtgever. Dit artikel laat onverlet het recht van Scootmobiel Friesland om door haar ten gevolge van de ontbinding geleden directe en indirecte schade te vorderen van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. Het in het kader van de Overeenkomst door Scootmobiel Friesland geleverde blijft eigendom van Scootmobiel Friesland totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Scootmobiel Friesland gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Scootmobiel Friesland geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Scootmobiel Friesland veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Scootmobiel Friesland daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Scootmobiel Friesland ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Scootmobiel Friesland gerechtigd tot deze penningen. Voorzover als nodig is, verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Scootmobiel Friesland bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Scootmobiel Friesland zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Scootmobiel Friesland en door Scootmobiel Friesland aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Scootmobiel Friesland zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 7 Overmacht
1. Scootmobiel Friesland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt hier verstaan” een tekortkoming aan de zijde van Scootmobiel Friesland die niet aan haar schuld is te wijten, waardoor nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijven wordt verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, ziekte, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere storingen in het bedrijf van Scootmobiel Friesland of diens leveranciers.
3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Scootmobiel Friesland in geval van overmacht recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever mee te delen en zulks zonder dat Scootmobiel Friesland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4. Voor zover Scootmobiel Friesland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Scootmobiel Friesland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 8 Levertijden
De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Scootmobiel Friesland schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij overeengekomen betalingen in termijnen kan de levertijd geschorst worden met zoveel dagen als de betalingstermijn door Opdrachtgever/koper wordt overschreden.

Artikel 9 Afname
Ingeval van niet-tijdige afname heeft de Opdrachtgever het recht op een additionele afnametermijn van 8 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van Scootmobiel Friesland een schriftelijke sommatie tot afname is ontvangen. Ingeval de Opdrachtgever ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft Scootmobiel Friesland het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren zonder rechtelijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan de Opdrachtgever. In geval de zaken niet of te laat worden afgenomen, is Scootmobiel Friesland gerechtigd een vergoeding te vorderen van alle schade welke ten gevolge van niet-tijdige afname voor haar is ontstaan en mogelijk in de toekomst nog zal ontstaan.

Artikel 10 Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen bij aflevering voldaan te zijn. Indien niet overeengekomen, of op de factuur vermeld geldt geen betalingskorting. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Scootmobiel Friesland aan te wijzen rekening. Indien koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Scootmobiel Friesland het recht zonder enige ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen, vermeerderd met eventuele opslagen van de bank van Scootmobiel Friesland. Scootmobiel Friesland is voorts gerechtigd bij de de koopsom en rente tevens de buitgerechtelijke kosten te vorderen.
2. Scootmobiel Friesland heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Scootmobiel Friesland kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Scootmobiel Friesland kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Scootmobiel Friesland verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
Indien de Opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten hierbij bepaald op: - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering;
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de vordering;
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom,
met een maximum van € 6.775 en met een minimum van € 40. Ingeval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw geschiedt, worden deze bedragen vermeerderd met de door Scootmobiel Friesland aan zijn gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde omzetbelasting.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Scootmobiel Friesland daartoe aanleiding geeft, is Scootmobiel Friesland gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Scootmobiel Friesland te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Scootmobiel Friesland gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Scootmobiel Friesland uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.


Artikel 11 Reclame
1. Indien de Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of de verrichte werkzaamheden, dient hij zijn bezwaren binnen 8 dagen na ontvangst, schriftelijk aan Scootmobiel Friesland kenbaar te maken onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten.
2. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 12 Garantie en onderzoek
1. Scootmobiel Friesland garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen beide koopovereenkomst in redelijk zijn bedoeld en wat zij bij normaal gebruik in Nederland mogen verwachten, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.
2. In het geval dat sprake is van de levering van een tweedehands Scootmobiel geldt in het bijzonder dat een gebrek, wat zich binnen één jaar na de levering van de scootmobiel openbaart, geacht wordt te zijn een gebrek die samenhangt met normale slijtage en gebruiksgevolgen die de opdrachtgever mocht verwachten gelet op het feit dat het om een tweedehands scootmobiel gaat. Deze gebreken worden niet aangemerkt als ‘non-conform’ zoals bedoeld in artikel 7:17 lid 2 BW en vallen niet onder de garantiebepalingen zoals in dit artikel is opgenomen.
3. De garantietermijn van Scootmobiel Friesland komt overeen met de voor de geleverde producten geldende fabrieksgarantietermijn. Scootmobiel Friesland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
4. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 5. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Scootmobiel Friesland te worden gemeld. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 8 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Scootmobiel Friesland te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Scootmobiel Friesland in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Scootmobiel Friesland in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6. In geval van een onterecht uitgebracht reclame of klacht komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder tevens begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Scootmobiel Friesland, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
7. Indien klachten van de afnemer door Scootmobiel Friesland gegrond worden bevonden, zal Scootmobiel Friesland naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Scootmobiel Friesland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Scootmobiel Friesland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvulde schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8. Scootmobiel Friesland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
9. De garantie zoals in dit artikel opgenomen geldt niet indien:
- En zo lang de Opdrachtgever jegens Scootmobiel Friesland in gebreke is
- De Opdrachtgever de geleverde zaken zelf of door derden heeft gerepareerd en of bewerkt, wijzigingen heeft aangebracht danwel heeft getracht aan te brengen, daaraan andere zaken heeft bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze wijzigingen werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
- De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing van Scootmobiel Friesland.
- indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag.
- De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Scootmobiel Friesland geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Scootmobiel Friesland is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Scootmobiel Friesland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Scootmobiel Friesland aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Scootmobiel Friesland is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij Opdrachtgever of derden.
3. Scootmobiel Friesland is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Scootmobiel Friesland ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Scootmobiel Friesland daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Scootmobiel Friesland verbonden organisatie.
4. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Scootmobiel Friesland door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Scootmobiel Friesland zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen.
5. De aansprakelijkheid van Scootmobiel Friesland is beperkt tot het bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. De aansprakelijkheid van Scootmobiel Friesland is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Scootmobiel Friesland voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Scootmobiel Friesland uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Scootmobiel Friesland beperkt tot de waarde als genoemd in het voorgaande lid.
7. Scootmobiel Friesland heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
8. Opdrachtgever vrijwaart Scootmobiel Friesland tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Scootmobiel Friesland in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Scootmobiel Friesland onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
9. Opdrachtgever vrijwaart Scootmobiel Friesland tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Scootmobiel Friesland op grond van de wet gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Scootmobiel Friesland in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen. Indien Scootmobiel Friesland uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden Scootmobiel Friesland k zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Scootmobiel Friesland, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Scootmobiel Friesland en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Scootmobiel Friesland of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 Toepassing recht en vervaltermijn
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Scootmobiel Friesland waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Opdrachtgever die is gevestigd in het buitenland.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Scootmobiel Friesland waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Scootmobiel Friesland zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Scootmobiel Friesland kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
5. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Scootmobiel Friesland in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Scootmobiel Friesland, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden op www.scootmobiel.frl te raadplegen.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Scootmobiel Friesland.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan

0